Protokół z przeprowadzenia konsultacji Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiczneg

Główny Biuletyn Informacji Publicznej