Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2014-2020

Główny Biuletyn Informacji Publicznej