Protokół z przeprowadzenia konsultacji - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiczne

Główny Biuletyn Informacji Publicznej