Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 25.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Główny Biuletyn Informacji Publicznej