Uchwała nr III/33/2019 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2018 rok

Główny Biuletyn Informacji Publicznej